top of page

“Vũ trụ tạo nên từ biến đổi. Cuộc đời được tạo bởi quan điểm của mỗi người.”