top of page

Thần Thánh & Thiêng Liêng

Chẳng có gì để nói nữa cả. Mọi thứ bạn cần đều đã được thể hiện ra bằng năng lượng của Citrine thông qua bức ảnh rồi !!