top of page

“Ta là chủ nhân vận mệnh ta, ta là Đấng Sáng Tạo cuộc đời mình.”

Niềm tin có thể bị phá vỡ bằng nhiều cách. Khi có được thứ không phải dành cho ta, ta sẽ cư xử theo kiểu trái ngư