top of page

Sẽ thật tốt khi ta giàu và mạnh khỏe, nhưng sẽ còn tốt hơn nhiều nếu ta được yêu thương.