top of page

NẾU CẢM THẤY BẢN THÂN ĐANG TRỞ NÊN TIÊU CỰC, hãy bắt đầu: ĐẶT LẠI MỨC KỲ VỌNG

Khi bạn thất vọng, mệt mỏi, nghĩa là kỳ vọng của bạn đã cao hơn năng lực. Hãy đặt lại mức kỳ vọng, mục tiêu cho phù hợp với khả năng của mình, chẳng hạn thay vì ép mình phải 9,10đ thì chỉ cần 7đ thôi, nhưng 7đ đó là mình tự làm được.

B