top of page

Giàu có không phải từ sự thừa mứa của cải trên thế gian mà từ một tâm hồn mãn nguyện.