top of page

BUÔNG BỎ - LET IT GO

"Trên đời này không có gì là không buông bỏ được, chỉ cần đủ đau đớn, thì tự mình sẽ buông thôi."