top of page

Đầu tiên hãy tự nói với bản thân bạn sẽ là ai, sau đó hãy làm những việc cần làm.